Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs)

Στο σημείο αυτό, θα βρείτε μια συλλογή Ανοιxτών Εκπαιδευτικών Πόρων που σχετίζονται με τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Κάντε κλικ στο υλικό που σας ενδιαφέρει, κάτω από την αντίστοιχη κατηγορία (π.χ. διαβάστε περισσότερα για ένα σχετικό έργο, ένα άρθρο κ.λπ.).

Σχετικά έργα


Άρθρα, Αναφορές, Βιντεο

Why is online learning so important in times of coronavirus?

Σύνδεσμος άρθρου

Distance learning: 5 free courses, 29 guides on tools, methodology, evaluation, free didactic material. Special edition

Σύνδεσμος άρθρου

Digital Education Action Plan

Σύνδεσμος άρθρου

Coronavirus reforms education

Σύνδεσμος άρθρου

Project “Remote Schools”: articles and interviews on the subject of distance learning

Σύνδεσμος άρθρου

Tips for Teaching Online Safety in the Classroom

Σύνδεσμος άρθρου

European Commission, REPORT on shaping digital education policy

Σύνδεσμος άρθρου

OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots

Σύνδεσμος άρθρου

Ongoing Self-Assessments: Students Reflect on and Document Their Progress

Σύνδεσμος άρθρου

Teaching online-Ways to Assess Students

Σύνδεσμος άρθρου

A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020

Σύνδεσμος άρθρου


Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και πηγές

Google for Education: Be Internet Awesome

Σύνδεσμος πηγής

Google Arts and Culture

Σύνδεσμος πηγής

Solidarietà digitale (Digital solidarity) is a website promoted by the Minister for technological innovation and digital transition in Italy in 2020

Σύνδεσμος πηγής

Education responses to COVID-19: An implementation strategy toolkit

Σύνδεσμος πηγής


Δραστηριότητες και μαθήματα

European Commission, SELFIE Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies

Σύνδεσμος δραστηριότητας/μάθημας

Online Mentoring: Becoming a Coach for the Online Learner

Σύνδεσμος δραστηριότητας/μάθημας

MOOC on Constructivism in online learning, aligned with SDG4, Quality Education and New Education Policy (2020).

Σύνδεσμος δραστηριότητας/μάθημας

12 Key Ideas: An Introduction to Teaching Online

Σύνδεσμος δραστηριότητας/μάθημας

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2020-1-DE03-KA226-SCH-093410
Copyright © | Privacy policy